Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


STADGAR

 

för den ideella föreningen IBF Kolmården med hemort i Norrköpings kommun.

Stadgarna fastställdes i samband med bildandet 27 februari 2011 och reviderades vid följande tidpunkter: Årsmötet 1 september 2013, extra årsmötet 20 januari 2021 och årsmötet 26 september 2021. 

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 §         Ändamål

Föreningen skall bedriva innebandyverksamhet i Kolmården, Östergötland.

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”. Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 §         Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i för­eningen som med­lemmar.

3 §         Tillhörighet m.m.

Föreningen är medlem i Svenska Innebandyförbundet (SIBF) som är ett specialidrottsförbund (SF) inom Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Föreningen är därmed ansluten till RF.

Föreningen tillhör dessutom Östergötlands Innebandyförbund (ÖIBF) som är ett
specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det distriktsidrottsförbund (DF)-distrikt där föreningens hemort är belägen.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF‐styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

 

4 §         Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 §         Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer. Styrelsen kan på samma sätt delegera specifika delar eller villkora en delegering.

6 §         Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari till och med 31 december.

7 §         Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av extra årsmöte.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av dessa stadgar ska avgöras i enlighet med och inom idrotten angiven ordning.

8 §         Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet av­givna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får lämnas av såväl medlem som styrelsen. 

9 §         Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF.

10 §       Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller person som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag
på medlemsansökan. Beslutet får överklagas av den sökande enligt RF:s stadgar.

11 §       Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska meddela detta muntligt eller skriftligt till styrelsen eller till särskilt utsedd person. Därmed anses medlemmen omedelbart ha lämnat föreningen. Om en medlem inte har betalat medlemsavgiften för verksamhetsår två år i rad anses medlemmen ha begärt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör då genom att medlemmen skrivs av från medlemsförteckningen.

12 §       Uteslutning m.m.

En medlem får endast uteslutas om medlemmen inte betalat föreningens beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning får inte göras utan att medlemmen fått tillfälle att yttra sig i frågan. Medlemmen ska ha minst 14 dagar på sig att yttra sig från det att denne fått del av omständigheterna som gjort att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. En uteslutning får begränsas till en viss tid. En sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om det inte finns tillräckliga skäl för uteslutning får medlemmen en varning. Beslutet ska meddelas till den berörde inom tre dagar från det att beslutet fastställdes.

13 §       Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

•     har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
•     har rätt till information om föreningens angelägenheter,
•     skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av
       föreningsor­gan samt följa i  3 § nämnda organisationers stadgar,
       bestämmelser och beslut.
•     har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid
       upplösning av för­e­ningen,
•     skall betala medlemsavgift senast det datum styrelsen beslutar.

14 §       Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning.
Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

15 §      Årsmötet och extra årsmöte, tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet skickas ut till medlemmarna eller kungöras i lämplig media. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess
medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets‐ och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

16 §       Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

17 §       Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

18 §       Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19 §       Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
 
Frågor som rör frågor nämnda i 8 § och 9 § fattas med 2/3 kvalificerad majoritet.
Val avgörs genom relativ majoritet.

Förutom de nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

20 §       Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Som revisor kan person som inte är medlem i föreningen väljas. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

21 §       Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 6. Redovisning av
  a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av (i de fall det inte finns giltiga val sen tidigare årsmöten)
  a. föreningens ordförande för en tid av två år;
  b. ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid av ett år eller två år; Valen ska göras så styrelsen får en jämn fördelning mellan ledamöter valda på ett och två år;
  c. en revisor och revisorsuppleant för en tid av ett år;
  d. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, årsmötet skall utse en ledamot till ordförande.

  Styrelsen beslutar om val av ombud till SDF-möten och andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
 13. Övriga frågor.

  Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

22 §       Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

23 §      Valberedning, sammansättning och åligganden

Valberedningen består av tre ledamöter valda av årsmötet. Ledamot som är vald till ordförande är sammankallande för valberedningens möten.

Valberedningen skall senast åtta veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast en vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

24 §      Revisor, revision

Revisor har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

25 §      Styrelsen, sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt minst 4 och som mest sex ordinarie ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Om en ledamot avträder innan mandattidens utgång och styrelsen i och med det består av färre än fyra ordinarie ledamöter har kvarvarande styrelsen rätt att besluta om val av en ny ledamot. Valet gäller
fram nästa årsmöte.

26 §       Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 24 §, och
 • förbereda årsmöte.

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.
Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren 

 • förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
 • föra protokoll över styrelsens sammanträden,
 • se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,
 • se till att fattade beslut har verkställts,
 • om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,
 • årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

 

Kassören 

 • föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,
 • se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl,
 • svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över för­eningens räkenskaper,
 • årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,
 • utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
 • se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
 • i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
 • föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs,
 • se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som förening­ens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga till­hörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

27 §      Styrelsen, kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.
 
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

28 §      Styrelsen, överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

Uppdaterad: 08 JUN 2016 04:01 Skribent: Webmaster
E-post: This is a mailto link

 

 

 

Postadress:
Innebandyföreningen Kolmården - Innebandy
Råsslavägen 20
61832 Kolmården

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info